Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN SIO 04 – dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, oddziałów, uczniów, słuchaczy, absolwentów, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także o nauczaniu języków obcych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 30 września 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uczniowie. Absolwenci. Szkoła. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. Placówka oświatowa. Wychowankowie. Placówka wychowania przedszkolnego. Słuchacze w placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego. Placówki kształcenia ustawicznego. Inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Kursy kompetencji ogólnych. Kursy umiejętności zawodowych. Centra kształcenia zawodowego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01 1.27.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025