Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE DGPE 01 – dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 28 listopada 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Adres siedziby. Nakłady inwestycyjne. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Koszty paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej (łącznie z transportem). Zużycie paliwa na wsad. Produkcja energii elektrycznej. Pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne. Inne koszty działalności gospodarczej. Koszty sprzedaży. Koszty zarządu. Pozostałe koszty zmienne. Koszty ochrony środowiska. Koszty transportu. Koszty paliwa. Pozostałe koszty stałe. Koszty remontów. Koszty stałe. Koszty razem (stałe + zmienne). Przychody ze sprzedaży praw majątkowych. Wynik netto. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Podatek dochodowy przedsiębiorstw sektora energii. Wynik brutto. Zyski nadzwyczajne. Straty nadzwyczajne. Wynik brutto na działalności gospodarczej. Koszty finansowe. Przychody finansowe. Wynik na działalności operacyjnej. Inne koszty operacyjne. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty). Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Inne przychody operacyjne. Dotacje. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Pozostałe przychody operacyjne. Wynik na sprzedaży. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Wynagrodzenia (koszty działalności). Podatki i opłaty. Usługi obce. Zużycie materiałów i energii. Amortyzacja. Koszty działalności operacyjnej. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii. Zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania. Aktywa obrotowe. Należności krótkoterminowe. Należności długoterminowe. Aktywa trwałe netto. Aktywa trwałe brutto. Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła. Rodzaj działalności. REGON. Numer koncesjonariusza. Koszty zmienne. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025