Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KRUS CSFK 02 – dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Centralny System Finansowo-Księgowy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 31 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Adres oddziału terenowego. Koszty zużycia materiałów. Zużycie energii. Usługi obce. Wynagrodzenia brutto ogółem. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe). Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Składki na Fundusz Pracy. Inne koszty pracownicze. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe koszty rodzajowe. Pozostałe koszty rodzajowe – podróże służbowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07