Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE PDOC 01 – dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna jednostki. Adres siedziby. NIP. REGON. Forma prawna. Rodzaj działalności. Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła. Wskaźnik zaangażowania w koncesjonowaną działalność ciepłowniczą. Moc zainstalowana cieplna. Moc osiągalna cieplna. Emisja pyłów. Moc cieplna wykorzystana. Moc cieplna wykorzystana – przeznaczona na potrzeby własne źródeł ciepła. Moc cieplna wykorzystana – zamówiona przez odbiorców. Moc cieplna wykorzystana – przeznaczona na inne rodzaje działalności gospodarczej. Produkcja ciepła brutto. Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji. Ciepło z odzysku. Zużycie ciepła na potrzeby własne. Zużycie ciepła na potrzeby własne – potrzeby źródeł ciepła. Zużycie ciepła na potrzeby własne – potrzeby pozostałej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Straty przesyłowe ciepła. Straty przesyłowe ciepła ze źródeł własnych. Straty przesyłowe ciepła ze źródeł obcych. Sieć ciepłownicza. Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Aktywa trwałe brutto. Aktywa trwałe netto. Aktywa obrotowe. Należności krótkoterminowe. Opłata z tytułu dzierżawy majątku trwałego. Zobowiązania ogółem. Zobowiązania krótkoterminowe. Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zapłacone kary. Odsetki karne. Odszkodowania. Emisja CO2. Emisja SO2. Emisja NOX. Wynik finansowy brutto na działalności ciepłowniczej. Moc cieplna zamówiona przez odbiorców. Sprzedaż ciepła. Sprzedaż ciepła – sprzedaż ciepła do odbiorców końcowych. Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła). Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) do odbiorców końcowych. Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) – ze sprzedaży zakupionej mocy, ciepła i nośnika ciepła. Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła. Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła – przychody z zakupionej usługi przesyłowej. Wytwarzanie ciepła – energia zużytego paliwa. Wytwarzanie ciepła – koszt zużytego paliwa (łącznie z kosztami transportu). Sprzedaż ciepła z własnej produkcji. Przychody ze sprzedaży ciepła z własnej produkcji. Nakłady inwestycyjne poniesione. Nakłady inwestycyjne poniesione – własne. Nakłady inwestycyjne poniesione – obce. Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła – przychody ze świadczonej usługi przesyłowej (TPA). Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. Przychody z obsługi odbiorców ciepła. Moc zamówiona u dostawców ciepła. Zakup ciepła. Całkowite koszty zakupu ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej). Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej). Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej) do odbiorców końcowych. Przychody z działalności ciepłowniczej. Przychody z działalności ciepłowniczej – przychody ze sprzedaży ciepła. Koszty ogółem działalności ciepłowniczej. Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – amortyzacja. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – wynagrodzenia. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – świadczenia na rzecz pracowników. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – materiały i energia. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – materiały i energia – materiały do remontów i konserwacji. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – usługi obce. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – usługi obce – remonty. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – podatki i opłaty. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – pozostałe koszty stałe. Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej – pozostałe koszty stałe – koszty dzierżawy majątku trwałego. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – materiały i energia. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – materiały i energia – paliwo technologiczne (wraz z transportem). Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – materiały i energia – energia elektryczna. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – usługi obce. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – opłaty za korzystanie ze środowiska. Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej – pozostałe koszty zmienne. Inne koszty działalności ciepłowniczej. Inne koszty działalności ciepłowniczej – pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne. Inne koszty działalności ciepłowniczej – koszty finansowe. Inne koszty działalności ciepłowniczej – koszty finansowe – odsetki od kredytów bankowych. Wytwarzanie ciepła – zużycie paliwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025