Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP BIS 01 – dane dotyczące bilansu skonsolidowanego pozostałych monetarnych instytucji finansowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Finansowe aktywa i pasywa Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Finansowe aktywa i pasywa Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały wyemitowane przez pozostałe sektory krajowe MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i inne należności MIF od podmiotów krajowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty i inne zobowiązania terminowe MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty i inne zobowiązania bieżące MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec instytucji rządowych szczebla centralnego
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Finansowe aktywa i pasywa Pieniądz gotówkowy w obiegu MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Finansowe aktywa i pasywa Pozostałe aktywa MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Finansowe aktywa i pasywa Aktywa trwałe MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Finansowe aktywa i pasywa Aktywa zagraniczne MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Finansowe aktywa i pasywa Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Finansowe aktywa i pasywa Pozostałe pasywa MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Finansowe aktywa i pasywa Pasywa zagraniczne MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Finansowe aktywa i pasywa Depozyty i inne zobowiązania z terminem wypowiedzenia MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Finansowe aktywa i pasywa Kapitał i rezerwy MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Finansowe aktywa i pasywa Emisja dłużnych papierów wartościowych w MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Finansowe aktywa i pasywa Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego w MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Finansowe aktywa i pasywa Operacje z przyrzeczeniem odkupu MIF
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia