Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MC RDK 01 – dane o osobach fizycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer PESEL. Imię. Nazwisko. Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025