Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UPRP SI 01 – dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Raz w roku do 9 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Udzielone patenty. Zgłoszone wynalazki. Zagraniczne udzielone patenty. Wynalazki zagraniczne zgłoszone w Polsce. Patenty Europejskie, które uzyskały ochronę w Polsce w wyniku uprawomocnienia się patentu europejskiego na terytorium RP. Wynalazki krajowe. Wzory użytkowe krajowe. Zgłoszenia w zakresie wzorów użytkowych. Udzielone prawa ochronne w zakresie wzorów użytkowych. Zgłoszenia w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych. Udzielone prawa ochronne na wzory zdobnicze w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych. Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Zgłoszenia w zakresie znaków towarowych. Udzielone prawa ochronne w zakresie znaków towarowych. Oznaczenie geograficzne w zakresie ochrony własności przemysłowej. Topografie układów scalonych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025