Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF TREZOR 04 – dane dotyczące przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności, zobowiązań państwowych funduszy celowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Dotacje z budżetu państwa do państwowego funduszu celowego
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Wydatki państwowych funduszy celowych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego