Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF CRP KEP 02 – dane dotyczące osób fizycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika (jeżeli został nadany). Numer PESEL, jeżeli został nadany. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Płeć. Kod kraju obywatelstwa. Adres do doręczeń. Adres zamieszkania. Numer telefonu, jeżeli został podany
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.23.02 1.24.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025