Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 11 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 24 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Liczba projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025