Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GUGiK PRG 01 – dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raz w roku do 9 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia terytorium
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025