Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP PEGAZ 03 – dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego Zmienna identyfikacyjna
3 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Kraj siedziby podmiotu będącego udziałowcem podmiotu sprawozdawczego bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia (kod ISO) Zmienna jakościowa
 • rok
4 Dane identyfikacyjne Nazwa nierezydenta Zmienna identyfikacyjna
5 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Procentowy udział w kapitale podstawowym
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj siedziby nierezydenta (kod ISO) Zmienna jakościowa
 • rok
7 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (kod ISO) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Rodzaj powiązania kapitałowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Wartość udziałów lub akcji według wartości księgowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Wartość udziałów lub akcji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Pozostałe zmiany
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Zmiany wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Likwidacja podmiotu, wycofanie kapitału
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów Objęcie nowych udziałów lub akcji, zasilenie kapitałem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok