Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 09 – dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Studenci otrzymujący stypendia. Studenci zakwaterowani w domach studenckich. Studenci otrzymujący zapomogi. Miejsca w stołówkach studenckich. Stołówki studenckie. Miejsca w domach studenckich. Domy studenckie. Doktoranci otrzymujący stypendia. Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025