Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KOWR BR 01 – dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna. NIP. Numer ewidencyjny. Data wpisu do rejestru. Adres siedziby. Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Rodzaj prowadzonej działalności. Wydajność instalacji. Moc zainstalowana elektryczna. Surowce użyte do produkcji biogazu rolniczego. Biogaz rolniczy wytworzony. Biogaz rolniczy zakupiony. Biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej. Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego. Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej oraz innym podmiotom. Produkt uboczny powstały w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby produkcji i potrzeby własne. Biogaz rolniczy wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej lub wykorzystany w inny sposób
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025