Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS CBDC 01 – dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Cudzoziemców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pierwsze imię cudzoziemca. Drugie imię cudzoziemca. Nazwisko cudzoziemca. Płeć. Data urodzenia. Obywatelstwo. Urząd wojewódzki wydający zezwolenie na pracę. Identyfikator zezwolenia na pracę. Adres miejsca pracy. Przedłużenia zezwoleń na pracę cudzoziemca. Kod województwa urzędu wojewódzkiego udzielającego zezwolenia na pracę. Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca. Kod PKD rodzaju działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Data wydania decyzji – cudzoziemcy. Podstawa prawna wykonywania pracy. Wymiar czasu pracy. Liczba godzin pracy tygodniowo. Kod wykonywanego zawodu. Adres do korespondencji. Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Data ważności od – cudzoziemcy. Data ważności do – cudzoziemcy. Wynagrodzenie brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025