Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 01 – dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 30 września 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Wisły. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w sieci krajowej. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle napiętym w sieci krajowej. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Odry
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025