Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 01 – dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring wód powierzchniowych Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych
 • Dorzecza - wody rzeczne i jeziorne
 • Ocena stanu wód
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring wód powierzchniowych Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
 • Dorzecza - wody jeziorne
 • Ocena satnu wód jeziornych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring wód powierzchniowych Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Wisły
 • Ocena stanu wód przejściowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring wód podziemnych Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w sieci krajowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Monitoring wód podziemnych Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle napiętym w sieci krajowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Monitoring wód powierzchniowych Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Odry
 • Ocena stanu wód przejściowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok