Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
TKKF KF 01 – dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Źródło danych:
System informacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Członkowie organizacji kultury fizycznej. Jednostki organizacyjne w organizacjach kultury fizycznej. Ćwiczący w organizacjach kultury fizycznej. Imprezy zorganizowane przez organizacje kultury fizycznej. Uczestnicy imprez zorganizowanych przez organizacje kultury fizycznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025