Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 08 – wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.) lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 30 września
4 Cechy organizacyjno-prawne Typ jednostki oświatowej Zmienna jakościowa
 • 30 września
5 Dane identyfikacyjne Nazwa organu prowadzącego jednostkę Zmienna opisowa
 • 30 września
6 Cechy organizacyjno-prawne Rok przekazania jednostki oświatowej Zmienna określająca czas
 • 30 września
7 Cechy organizacyjno-prawne Organ prowadzący jednostkę Zmienna jakościowa
 • 30 września
8 Uczniowie Uczniowie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
9 Pracujący Nauczyciele
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 30 września
10 Pracujący Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni) w przeliczeniu na pełne etaty
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 30 września