Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KNF SIUKNF 07 – dane dotyczące statystyki strukturalnej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw i funduszy emerytalnych oraz SKOK
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. za rok 2024 – dane zbadane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Statystyka strukturalna – dane uzupełniające
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025