Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT 10 – dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 9 września 2025 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. NIP. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Data urodzenia. Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Koszty uzyskania przychodów. Znacznik najwyższego przychodu z wynagrodzenia. Przychód. Numer PESEL małżonka. Numer identyfikacji podatkowej NIP małżonka. PESEL dziecka. Imię dziecka. Nazwisko dziecka. Data urodzenia dziecka. Sposób opodatkowania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.21.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025