Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-CIT 03 – dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – CIT-BR
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 1 lipca 2025 r. za rok 2024 – dane wstępne, do 3 października 2025 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna. REGON. Koszty kwalifikowane w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Łączna kwota odliczenia za rok podatkowy w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Kwota kosztów kwalifikowanych przysługująca do odliczenia w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat. Kwota kosztów kwalifikowanych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podlegająca odliczeniu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025