Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE ŚPEBR 01 – dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych pochodzących ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane wstępne, do 15 kwietnia 2026 r. za rok 2024 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Numer świadectwa pochodzenia (URE). Numer koncesjonariusza. Adres siedziby. Okres wytwarzania. Rok wydania świadectwa pochodzenia (URE). Lokalizacja obiektu (instalacji). Nazwa operatora systemu elektroenergetycznego. Moc zainstalowana elektryczna. Produkcja energii elektrycznej. Data podpisu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025