Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE ŚPEBR 01 – dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Ciepło i energia elektryczna Numer świadectwa pochodzenia (URE) Zmienna opisowa
  • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Numer koncesjonariusza Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Okres wytwarzania Zmienna określająca czas
  • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Rok wydania świadectwa pochodzenia (URE) Zmienna określająca czas
  • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Województwo) Zmienna adresowa
  • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Nazwa operatora systemu elektroenergetycznego Zmienna identyfikacyjna
10 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
  • MW
Zmienna ilościowa
  • rok
11 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Data podpisu Zmienna określająca czas
  • rok