Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MON ZOZ 03 – dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk ze sprzedaży
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata ze sprzedaży
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok