Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ARiMR KRKGW 01 – dane dotyczące kół gospodyń wiejskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. REGON. NIP. Numer w rejestrze kół gospodyń wiejskich. Adres siedziby. Adres do korespondencji. Rodzaj koła gospodyń wiejskich. Dane teleadresowe instytucji tworzącej. Data wpisu do rejestru kół gospodyń wiejskich. Data wykreślenia koła z rejestru. Data ostatniej zmiany. Przyjęty wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich. Data utworzenia koła. Członkowie koła gospodyń wiejskich. Zasięg terytorialny działalności. Przyznanie pomocy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025