Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS RŻ 01 – dane dotyczące żłobków, klubów dziecięcych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Rejestr żłobków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 6 marca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Adres siedziby. Adres jednostki sprawozdawczej. Dane teleadresowe. Status jednostki. Data wpisu do rejestru. Data wykreślenia. Data zawieszenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025