Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
SOW EPP 01 – dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie
Źródło danych:
Ewidencja partii politycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Okręgowy w Warszawie Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna jednostki. Data zgłoszenia partii do ewidencji. Adres siedziby. Dane teleadresowe. Data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji. Data wykreślenia partii z ewidencji. Nazwa skrócona jednostki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025