Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KRUS FARMER 04 – dane dotyczące gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do renty
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarstwa rolne przekazane w związku z otrzymaniem uprawnień do renty
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025