Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 01 – dane o beneficjentach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 16 stycznia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres siedziby. Adres zamieszkania. Data rozpoczęcia udziału w projekcie. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu. Data zakończenia udziału w projekcie. Data zakończenia udziału we wsparciu. Miejsce realizacji projektu. Nazwa beneficjenta. Nazwa beneficjenta wiodącego. Nazwa instytucji. Nazwa instytucji objętej wsparciem. NIP beneficjenta. NIP instytucji objętej wsparciem. Numer telefonu. Numer umowy/decyzji/aneksu. Numer wersji wniosku uczestników instytucjonalnych projektu. Obszar zamieszkania. Okres rozpoczęcia realizacji projektu. Okres zakończenia realizacji projektu. Podstawowa forma prawna. Pracownicy instytucji objęci wsparciem. Przyznane wsparcie dla uczestników indywidualnych. REGON beneficjenta. Rodzaj przyznanego wsparcia dla instytucji. Typ instytucji objętej wsparciem. Wartość projektu. Województwo siedziby instytucji objętej wsparciem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025