Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CAS WRiPZ 01 – dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wspieranie rodziny Rodzina wspierająca
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Wspieranie rodziny Rodziny korzystające z usług asystenta rodziny
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Wspieranie rodziny Asystent rodziny
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia