Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NBP PEGAZ 03 – dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 29 września 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego. Kraj siedziby podmiotu będącego udziałowcem podmiotu sprawozdawczego bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia (kod ISO). Nazwa nierezydenta. Procentowy udział w kapitale podstawowym. Kraj siedziby nierezydenta (kod ISO). Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (kod ISO). Rodzaj powiązania kapitałowego. Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta. Wartość udziałów lub akcji według wartości księgowej. Wartość udziałów lub akcji. Pozostałe zmiany. Zmiany wyceny. Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym. Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym. Likwidacja podmiotu, wycofanie kapitału. Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym. Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym. Objęcie nowych udziałów lub akcji, zasilenie kapitałem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025