Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 02 – dane dotyczące wpływów z opłat produktowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Opłata produktowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025