Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 02 – dane dotyczące wpływów z opłat produktowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa
Zmienna ilościowa
  • rok