Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
RPO SI 01 – dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich
Źródło danych:
System informacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rzecznik Praw Obywatelskich Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – niepodjęte. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – podjęte do prowadzenia. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – przekazane według właściwości. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – udzielone wyjaśnienia i informacje. Nowe sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozostałe wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Przystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego i administracyjnego. Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosków i w sprawie pytań prawnych. Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej. Pytania prawne Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego. Wniesione kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego w sprawach pracy i cywilnych. Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływ nowych spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich o charakterze ogólnym. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025