Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE SI EEE 01 – dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący ewidencji świadectw efektywności energetycznej według wolumenu praw majątkowych przekazanych na TGE
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – dane wstępne, do 15 kwietnia 2026 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – dane wstępne, do 15 kwietnia 2026 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Adres siedziby. Rok wydania świadectwa pochodzenia (URE). Liczba wydanych świadectw pochodzenia (URE). Wartość wydanych świadectw pochodzenia (URE)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025