Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KRUS FARMER 03 – dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 3 marca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenie emerytalno-rentowe główne. Osoby uprawnione do renty rodzinnej. Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych. PESEL. Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu. Miejsce zamieszkania. Okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025