Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS SI 02 – dane z rocznych sprawozdań przedsiębiorstw społecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 30 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. Numer decyzji o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. Charakter prowadzonej działalności przedsiębiorstw społecznych. Cel działalności przedsiębiorstw społecznych. NIP. REGON. Realizowane indywidualne plany reintegracyjne. Realizowane indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej. Osoby objęte działaniami reintegracyjnymi. Działania podjęte wobec osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym. Osiągnięte efekty działań reintegracyjnych. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym. Nowo zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym. Zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowo zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Korzystanie z instrumentów wsparcia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025