Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GDOŚ RZGC 01 – dane dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję zwierząt chronionych (kręgowców)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący zezwoleń na redukcję zwierząt gatunków chronionych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 29 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez GDOŚ. Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez RDOŚ. Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez GDOŚ. Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez RDOŚ. Przyczyny redukcji zwierząt chronionych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025