Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
SPUM WS 01 – Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu
Źródło danych:
Wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Numer KRS. NIP. Nazwa jednostki. Adres siedziby. Adres do korespondencji. Numer telefonu. Dane teleadresowe. Adres e-mail. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej. Zasięg terytorialny działalności. Rodzaj stowarzyszenia. Rodzaj ewidencji/rejestru stowarzyszeń. Data aktualizacji w GUS. Data aktualizacji w starostwie. Data wpisu do ewidencji. Wnioski o wykreślenie jednostki z rejestru stowarzyszeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025