Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE SI OP 01 – dane o odbiorcach przemysłowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ciepło i energia elektryczna Nazwa odbiorcy przemysłowego Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
6 Rodzaj prowadzonej działalności Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD Zmienna opisowa
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
 • GWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej na potrzeby własne
 • GWh
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ciepło i energia elektryczna Wysokość wykonanego obowiązku
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok