Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DPDUT RA 01 – dane o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych
Źródło danych:
Rejestry abonentów publicznie dostępnych usług telefonicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię. Drugie imię. Nazwisko. Numer PESEL abonenta, jeżeli go posiada. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku abonenta prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jest dostępny. Przydzielony numer abonenta z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych związany ze świadczoną usługą połączeń głosowych (numer abonencki). Numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny. W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca zamieszkania. W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania. W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione temu abonentowi
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025