Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW RPOW 01 – dane dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, podmiotów i administratorów prowadzących te placówki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Rejestry placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa podmiotu prowadzącego. Numer REGON placówki prowadzącej. NIP podmiotu prowadzącego. Adres siedziby podmiotu prowadzącego. Numer telefonu podmiotu prowadzącego. Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego. Nazwa administratora placówki. Numer REGON administratora placówki. NIP administratora placówki. Adres siedziby administratora placówki. Numer telefonu administratora placówki. Nazwa placówki. Numer REGON placówki. NIP placówki. Nazwa oddziału placówki. Adres siedziby placówki. Adres oddziału placówki. Forma placówki, w tym: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego i łącząca zadania oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna. Numer telefonu placówki. Adres poczty elektronicznej placówki. Nazwa placówki, która została wykreślona w trakcie roku. Adres siedziby placówki, która została wykreślona w trakcie roku. Nazwa oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku. Adres oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025