Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ R 01 – dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zanieczyszczenie powietrza Międzynarodowy obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową
  • t
Zmienna ilościowa
  • rok