Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 02 – dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 11 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Powierzchnia gruntów leśnych. Grunty zalesione. Grunty niezalesione. Grunty związane z gospodarką leśną. Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia. Powierzchnia występowania szkód górniczych. Osiadanie terenu. Zawodnienie terenu. Zawodnienie na gruntach wyłączonych z produkcji leśnej. Osuszenie terenu. Przyrost powierzchni gruntów leśnych. Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej. Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie. Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych. Ubytek powierzchni gruntów leśnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025