Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PGWWP SIS HELCOM 01 – dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości na potrzeby HELCOM
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Raz w roku do 29 września 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednostkowy ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych do Morza Bałtyckiego. Roczny ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych rzekami do Morza Bałtyckiego. Roczny ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego. Jednostkowy ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025