Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PFRON SODiR 01 – dane dotyczące pracodawców
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 28 lutego 2025 r. za grudzień 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy. Koszty płacy. Nazwa pełna jednostki. NIP. Przeciętne zatrudnienie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025