Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 10 – dane o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za łowiecki rok gospodarczy 2024/2025;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwierzęta łowne. Odstrzał zwierząt łownych. Odłów zwierząt łownych. Zasiedlenie zwierząt łownych. Ubytki zwierząt łownych. Obwody łowieckie. Odszkodowania łowieckie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025