Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
SP EGiB 02 – dane dotyczące budynków i lokali
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych
Źródło danych:
Ewidencja gruntów i budynków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe NBP
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres nieruchomości. Identyfikator budynku. Identyfikator działki ewidencyjnej. Identyfikator jednostki rejestrowej. Identyfikator jednostki rejestrowej budynków. Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów. Identyfikator jednostki rejestrowej lokali. Identyfikator lokalu. Identyfikator obrębu ewidencyjnego. Numer działki ewidencyjnej. Numer porządkowy lokalu w budynku. Podmiot ewidencyjny – instytucja – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – instytucja – status. Podmiot ewidencyjny – małżeństwo – status. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – drugi człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – drugie imię. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – imię matki. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – imię ojca. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – informacja o śmierci. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – numer PESEL. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – pierwsze imię. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – płeć. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – status podmiotu. Podmiot ewidencyjny – podmiot grupowy – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – podmiot grupowy – status. Podmiot ewidencyjny – zarząd spółki wspólnoty gruntowej – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – zarząd spółki wspólnoty gruntowej – status. Pomieszczenia przynależne do lokalu. Powierzchnia użytkowa budynku. Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych. Powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości. Powierzchnia użytkowa lokalu. Rodzaj budynku według KŚT. Rodzaj lokalu. Samodzielne lokale w budynku. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – data prawomocnego nabycia prawa. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – licznik ułamka określającego wartość udziału. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – mianownik ułamka określającego wartość udziału. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – podgrupa rejestrowa. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – rodzaj władania. Udział we własności – data prawomocnego nabycia prawa. Udział we własności – grupa rejestrowa. Udział we własności – licznik ułamka określającego wartość udziału. Udział we własności – mianownik ułamka określającego wartość udziału. Udział we własności – podgrupa rejestrowa. Udział we własności – rodzaj prawa. Numer księgi wieczystej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025