Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.07
2. Temat badania
Uczestnictwo ludności w kulturze
3. Cykliczność badania
co 5 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o formach aktywności kulturalnej ludności i częstotliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystaniu z oferty instytucji kultury, rozwijaniu zainteresowań artystycznych i hobbystycznych w dziedzinie kultury oraz korzystaniu ze współczesnych środków komunikacji, jak również o ocenie możliwości korzystania z oferty kulturalnej i realizacji własnych zainteresowań w oparciu o instytucje kultury.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Uczestnictwo w kulturze. Potrzeby kulturalne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Formy aktywności kulturalnej, w przekrojach: wiek; płeć; wykształcenie; miejsce zamieszkania; typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.
Wyposażenie gospodarstwa domowego w artykuły u żytku kulturalnego, w przekrojach: typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego; miejsce zamieszkania.
Stosunek do kultury i tradycji, w przekrojach: wiek; płeć; wykształcenie; miejsce zamieszkania; typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.
Korzystanie z oferty instytucji kultury, w przekrojach: wiek; płeć; wykształcenie; miejsce zamieszkania; typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r. (Grudzień 2020).